Kasutustingimused


1. Mõisted
1.1. Käesolevate Kasutustingimuste (edaspidi — Tingimused) mõistetel on järgmised tähendused:
1.1.1. Veebileht — Interneti-ressurss, mis asub Internetis domeenis autogo.ee.
Sõltuvalt kontekstist tähendab Veebileht ka Veebilehe tarkvara, Veebilehe kujundust (graafilist kujundust), Andmebaasi, Veebilehe mis tahes jaotist (alajaotist) (kuulutused jne), samuti Veebilehe Haldaja ja Kasutajate postitatud Teavet.
1.1.2. Veebilehe Haldaja — AF Group OÜ (registrikood 12615600), kellel on kõik vajalikud Veebilehe õigused, sealhulgas õigus kasutada Veebilehe domeeninime ja seda hallata.
1.1.3. Registreering — Kasutajakonto loomise protsess Veebilehel.
1.1.4. Autoriseerimine — registreeritud Kasutaja tuvastamine Kasutaja sisselogimisandmete/mobiilinumbri (või muude andmete) ja parooli sisestamise teel Kasutajakontole, suletud jaotistele ja Veebilehe laiendatud funktsioonidele ligipääsuks.
1.1.5. Kasutaja — Registreerimisprotseduuri läbinud isik. Käesolevate Tingimuste tähenduses tähendab Kasutaja ka isikut, kes pole registreerimisprotseduuri läbinud, kuid kes siseneb Veebilehele ja/või seda kasutab ja/või on seda kasutanud.
1.1.6. Klient — juriidiline või füüsiline isik, kes teostab Haldajaga sõlmitud lepingu alusel Veebilehel kaubandustegevust ja on ettenähtud viisil Kasutajaks registreerunud, omades teatud juhtudel juurdepääsu Veebilehe täiendavale funktsionaalsusele. Kliendi suhtes kehtivad kõik teistele Kasutajatele kehtestatud käesolevate Tingimuste reeglid.
1.1.7. Äritegevus — Veebilehe korduv kasutamine tulu saamise eesmärgil, näiteks mitme sama kontaktandmetega reklaami postitamine või ühe isiku poolne postitamine või teatud arvu ühe kategooria reklaamide postitamine. Veebilehe Haldajal on Veebilehe Kasutajate Äritegevuse faktide iseseisev kindlaks määramise õigus.
1.1.8. Kliendi Konto/Isiklik konto — Veebilehe spetsiaalne alajaotis, mis võimaldab Kasutajal Veebilehe teatud funktsioonidele, Kontole postitatud Kasutaja isikuandmetele ja muule teabele ligi pääseda. Teatud juhtudel võimaldatakse Kliendile juurdepääs eraldi funktsioonile (Kliendi Isiklik konto).
1.1.9. Kasutaja isikuandmed — mis tahes teave, mida Kasutaja registreerimise (Kasutajakonto loomisel) või Veebilehe kasutamise käigus iseseisvalt enda kohta esitab, sealhulgas Kasutaja isikuandmed, samuti teave, mis Veebilehe kasutamise käigus automaatselt Veebilehe Haldajale edastatakse, kasutades Kasutaja seadmesse installitud tarkvara, sealhulgas IP-aadressi, küpsiste teavet, Kasutaja brauseri teavet, Kasutaja seadmete geograafilise asukoha andmeid, andmeid Kasutaja Veebilehe tegevuse kohta, samuti Kasutaja muid andmeid.
1.1.10. Teave — mis tahes Kasutaja või Veebilehe Haldaja poolt Veebilehele postitatav (postitanud) teave, sealhulgas: sõidukite, rehvide ja velgede müügikuulutused, Kasutaja Isikuandmed, muude Veebilehtede lingid, mis tahes tekstisõnumid, fotod (kujutised), audio- ja/või videosalvestised, arvutiprogrammid, Veebilehe kujundus jne.
1.1.11. Andmebaas — Veebilehele postitatud Teabe kogum. Kogu Veebilehele postitatud Teave, samuti teabe valik, rühmitamine ja asukoht on Veebilehe Haldja ja (või) teiste õiguste omajate intellektuaalseks omandiks.
1.1.12. Blokeerimine — Kasutaja juurdepääsu ajutine lõpetamine Veebilehe ressurssidele, mõnel juhul koos autoriseerimise keelamisega.
1.1.13. Külmutamine — Veebilehe Teabe kuvamise lõpetamine (Teave ise, näiteks reklaamid, jäävad Kasutajatele muutmiseks ja redigeerimiseks kättesaadavaks).
1.1.14. Mis tahes käesolevates Tingimustes kasutatud mõisteid, mida jaotises "Mõisted" ei kajastata, tõlgendatakse vastavalt käesolevate Tingimuste tekstist tulenevale tähendusele. Kui mõiste tähendust ei ole võimalik käesolevate Tingimuste teksti põhjal kindlaks teha, siis määratakse vastava mõiste tähendus kindlaks Venemaa Föderatsiooni kehtivate õigusaktide või Internetis valitseva praktika põhjal.

2. Käesolevate Tingimuste ese ja üldsätted
2.1. Käesolevad Tingimused kehtestavad Veebilehe kasutamise, Veebilehele Teabe postitamise reeglid ja tingimused ning sellise Teabe kasutamise korra, mis moodustavad Kasutaja ja Veebilehe Haldaja vahelise lepingu.
2.2. Kasutaja juurdepääs Veebilehele, Veebilehe kasutamine ja/või mis tahes muude toimingute tegemine Veebilehel tähendab seda, et Kasutaja aktsepteerib ja kohustub kõiki käesolevaid Tingimusi ilma reservatsioonide ja eranditeta järgima. Kasutaja Veebilehel registreerumine on võimalik Kasutaja käesolevate Tingimustega nõustumise kinnitamisel. Juhul kui Kasutaja Tingimustega ei nõustu, on ta kohustatud Veebilehe kasutamise koheselt lõpetama.

3. Veebilehel registreerumine
3.1. Veebilehe kõigile funktsioonidele juurdepääsu saamiseks kohustub isik läbima Veebilehe registreerimisprotseduuri ühel ettenähtud viisidest:
3.1.1. teostama registreerimisvormi täitmiseks mitu järjestikust sammu, mille tulemusel luuakse Kasutajale ainulaadne Konto; või
3.1.2. teostama Veebilehele sisenemiseks mitu järjestikust toimingut, sisestades e-posti aadressi, telefoninumbri või kasutades Facebooki sotsiaalvõrgustiku kontot, mille tulemusel saab isikust registreeritud Kasutaja.
3.2. Igal kasutajal on õigus omada Veebilehel ainult ühte Kontot. Selle reegli rikkumise korral on Veebilehe Halduril õigus Kasutajakontod (sh Kliendi isiklik(ud) Konto(d)) blokeerida või piirata Kasutaja Veebilehe kasutamise funktsionaalsust ja/või sellise kasutamise tingimusi ja/või Kasutaja Teave eemaldada.
3.3. Kliendiks registreerumiseks ja juurdepääsu saamiseks Kliendi isiklikule kontole on Veebilehe registreerimisprotseduuri lõpetanud Kasutajal kohustus pöörduda Veebilehe Haldaja poole esitades müüja konto loomise palve e-postile [info@autogo.ee](mailto:info@autogo.ee).
3.4. Kasutaja kohustub esitama registreerimisvormis enda kohta tõese, täpse ja täieliku teabe ning hoidma seda teavet ajakohasena. Teabe muutumisel kohustub Kasutaja seda võimalikult kiiresti muutma. Samal ajal nõustub Kasutaja, et Veebilehe Haldajal on õigus, kuid üldjuhul ei ole ta kohustatud kontrollima Kasutaja enda kohta edastatud Teabe õigsust ega teostama Kasutaja teovõime kontrolli.
3.5. Veebilehe Haldajal on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu kõigile või mõnele Veebilehe funktsioonile ja eemaldada Kasutaja Teave, kui Kasutaja on enda kohta ebaõiget Teavet esitanud või Veebilehe Haldajal on alust arvata, et Kasutaja enda kohta esitatud Teave on ebausaldusväärne, puudulik, ebatäpne, rikub käesolevaid Tingimusi või kasutab Kasutaja kellegi teise Teavet.
3.6. Veebilehe Haldaja jätab endale õiguse igal ajal Kasutajalt Kasutaja enda kohta esitatud Teabe kinnitust ja sellega seoses täiendavaid dokumente nõuda (eelkõige isikut tõendavaid dokumente). Juhul kui nimetatud dokumente ei esitata või kui Kasutaja esitatud dokumentide teave Kasutaja Veebilehel täpsustatud Teabele ei vasta, samuti juhul, kui Kasutaja kohta käiv Veebilehe Teave Kasutajat tuvastada ei võimalda, on Veebilehe Haldajal õigus omal äranägemisel Tingimuste punktis 3.5 sätestatud meetmeid rakendada.
3.7 Kasutaja esitatud Teabe kinnitamiseks on Veebilehe Haldajal õigus kontrollida Kasutaja poolt Veebilehel müügiks pakutavat sõidukit, samuti sõiduki originaaldokumente ja isikut tõendavaid dokumente. Kontrollimise õigus on Veebilehe Haldaja esindajatel, Veebilehe Haldaja algatusel ja ka seoses kolmandate isikute kaebustega seoses Kasutajaga/ Veebilehele postitatud Teabega. Kontrolli võib läbi viia ka Veebilehe Haldaja esindaja, avaldamata seejuures teavet oma suhte kohta Veebilehe Haldajaga ja kontrollist ette teavitamata.

Ülevaatuse käigus on Kasutaja, keda on Haldaja esindaja poolt ülevaatusest teavitatud, kohustatud võimaldama Veebilehe Haldaja esindajale juurdepääsu sõidukile ja esitama tutvumiseks nõutavad dokumendid. Ülevaatuse läbiviimisel on Veebilehe Haldaja esindajal õigus sõidukit ja Kasutaja poolt antud dokumente pildistada. Saadud pilte hoitakse ja töödeldakse käesolevate Tingimuste täitmiseks vastavalt käesolevate Tingimuste jaotisele 5, samuti Veebilehe Haldaja õiguste ja huvide kaitsmiseks.

Veebilehe Haldajal on õigus võtta oma äranägemisel tarvitusele Tingimuste punktis 3.5 sätestatud abinõud juhul kui Kasutaja hoiab ülevaatusest selgelt kõrvale, ei võimalda kontrolli käigus sõidukile või dokumentidele juurdepääsu ja Kasutaja poolse ebatäpse, ebaõige, ebaolulise teabe paigutamisel Veebilehele.
3.8. Kasutaja nõustub Veebelehe kasutamisel reklaamsõnumeid saama. Kasutajal on õigus reklaamsõnumite saamisest keelduda, pöördudes selleks e-posti teel [info@autogo.ee](mailto:info@autogo.ee) Veebilehe Haldaja poole.

4. Autoriseerimine
4.1. Kasutaja poolseid Veebilehel oma kontol teostavaid toiminguid, mille puhul on sisselogimine toimunud kolmanda osapoole teenuse konto kaudu või autoriseeringuga kasutades Kasutaja telefoninumbrit või e-posti aadressi, loetakse Kasutaja kui Konto omaniku nimel toimunuks. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kõigi tema poolt Veebilehel teostatud toimingute eest, samuti kõigi toimingute eest, mida Veebilehel on teinud mis tahes muud Kasutaja Kontot kasutavad isikud.
4.2. Kasutaja kohustub mitte avaldama ega edastama kolmandatele isikutele oma kasutajanime ega parooli, samuti võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et tema kasutajanime ja parool kolmandatele isikutele kättesaadavaks ei muutuks. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt oma parooli turvalisuse eest, samuti kõigi tagajärgede eest, mis võivad tekkida selle volitamata ja/või muul viisil kasutamisel. Kasutaja on kohustatud teavitama Veebilehe Haldajat viivitamata kõigist volitamata (Kasutaja poolt mitte lubatud) autoriseerimisjuhtudest Veebilehel, mille puhul kasutatakse Kasutaja kasutajanime ja parooli, ja/või mis tahes Kasutaja parooli konfidentsiaalsuse rikkumisest (rikkumise kahtlusest).

5. Kasutaja Isikuandmed
5.1. Kasutaja Isikuandmete töötlemisel kohustub Veebilehe Haldaja võtma kasutusele kõik mõistlikud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed kaitsmaks Kasutaja Isikuandmeid volitusteta juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise ja muude kolmandate isikute ebaseaduslike toimingute eest. Pole välistatud, et Veebilehe talitlushäire, viiruse või häkkerite rünnaku, tehniliste rikete ja muude asjaolude tagajärjel võivad kolmandad isikud saada volitamata juurdepääsu Kasutaja Isikuandmetele, samuti võidakse Kasutaja isikuandmed hävitada, neid võidakse muuta, blokeerida, kopeerida, levitada või teostada nendega muid ebaseaduslikke toiminguid. Kasutaja mõistab seda ja nõustub, et ta ei esita selles osas Veebilehe Haldajale pretensioone.
5.2. Kasutaja nõustub, et tema Kontol (Kliendi Isiklikul kontol) sisalduvad Isikuandmed on avalikult kättesaadavad ja mis tahes Veebilehe Kasutaja saab nendega tutvuda, välja arvatud Isikuandmetega, millele juurdepääsu on Kasutajal võimalik Veebilehe olemasoleva funktsiooni abil piirata.
5.3. Kasutaja nõustub, et Veebilehe Haldaja kogub, salvestab ja teostab muid Kasutaja Isikuandmete töötlemiseks toiminguid järgmistel eesmärkidel:
5.3.1. osapoole tuvastamine Veebilehe Haldajaga sõlmitud Tingimuste ja lepingute alusel;
5.3.2. Kasutajale personaalsete teenuste pakkumine;
5.3.3. Kasutajaga suhtlemine, sealhulgas teadete, taotluste ja Teabe edastamine Veebilehe kasutamise, teenuste pakkumise, samuti Kasutaja päringute ja rakenduste töötlemise kohta;
5.3.4. Veebilehe kvaliteedi parandamine, kasutusmugavus, uute teenuste arendamine;
5.3.5. reklaamimaterjalide sihtpostitus;
5.3.6. anonüümsete andmete põhjal statistiliste ja muude uuringute läbiviimine;
5.3.7. Veebilehe Kasutajate andmebaasi koostamine;
5.3.8. Veebilehe Haldaja õiguste ja õigustatud huvide kaitse ja rakendamine, sealhulgas käesolevate Tingimuste nõuete täitmise jälgimine, Veebilehe Haldaja, Kasutajate ja kolmandate isikute õiguste ja õigustatud huvide rikkumiste ennetamine, Veebilehe Haldaja õiguste mis tahes õiguslike vahenditega kaitsmine.
5.4. Veebilehele oma isiklike andmete postitamisega kinnitab Kasutaja, et teeb seda vabatahtlikult, ning ka seda, et edastab selle teabe Veebilehe Haldajale vabatahtlikult.
5.5. Kasutaja kohustub omakasu saamise eesmärgil teiste isikute isikuandmeid Veebilehele mitte postitama, samuti mitte kasutama teiste Kasutajate isikuandmeid viisil, mis ei vasta Venemaa Föderatsiooni õigusaktide nõuetele, samuti muudel eesmärkidel, mis ei vasta Veebilehe ja käesolevate Tingimuste eesmärkidele.
5.6. Kasutaja on õigus igal ajal oma esitatud isikuandmeid või nende muuta (uuendada, täiendada) või kustutada, kui selleks on Veebilehel vastav funktsioon.
5.7. Veebilehe Haldja töötleb Kasutaja isikuandmeid Veebilehele postitamise ajal või kehtivate õigusaktidega kehtestatud aja jooksul.
5.8. Ilma et see piiraks Tingimuste teiste sätete kohaldamist, on Veebilehe Haldajal õigus järgmistel juhtudel edastada Kasutaja isikuandmed kolmandatele isikutele:
5.8.1. Kasutaja on selliste toimingutega nõustunud;
5.8.2. edastamine on vajalik Kasutaja Veebilehe kasutamise osana või Kasutajale teenuste osutamiseks;
5.8.3. selline edastamine on ette nähtud Eesti või muu kehtiva seadusega kehtestatud korra raames.

6. Teabe Veebilehele postitamine
6.1. Teabe Veebilehele postitamisega tagab Kasutaja, et tal on kõik vajalikud Teabe Veebilehele postitamise õigused. Juhul kui Kasutaja mis tahes Teabe Veebilehele postitamiseks asjakohaseid õigusi ei oma, kohustub Kasutaja sellist Teavet mitte postitama.
6.2. Teabe Veebilehele postitamisel kohustub Kasutaja:
6.2.1. mitte postitama Veebilehele ega saatma Veebilehe kaudu järgmist Teavet:
-kolmandate isikute suhtes laimavat, solvavat, au/väärikust haavavat/alandavat ähvardusi sisaldavat Teavet;
-Teavet, mille ainsaks eesmärgiks on kolmandaid isikuid kahjustada;
-mis rikuvad kolmandate isikute õigusi eraelule ja avalikule korrale;
-inimeste diskrimineerimise propageerimine rassilisel, etnilisel, soolisel, usulisel, sotsiaalsel põhjusel, seksuaalsel sättumusel või muul alusel:
- äärmuslikke materjale sisaldavaid, mis soodustavad ja/või nõuavad põhiseadusliku korra muutmist, sõja puhkemist, usulist, rassilist või etnilist vaenu, mis sisaldavad katseid õhutada vaenu või vägivalda;
-sisaldavad pornograafilisi või muid moraali riivavaid materjale;
-mis on kodanike usku solvav;
-tellitud Teavet s.t kellegi teise huvides loodud Teave, mis ei vasta Veebilehe loomise eesmärkidele;
-mitte postitama Veebilehele ega selle kaudu saatma muud Teavet, mis ei vasta õigusaktidele ja/või käesolevatele Tingimustele;
6.2.2. mitte avaldama Veebilehel Teavet, vältides Veebilehe Haldaja kehtestatud Teabe postitamise korda;
6.2.3. mitte levitama Veebilehel ja/või Veebilehe kaudu arvutiviiruseid või muid arvutikoode, faile või programme, mis on loodud mis tahes arvuti või telekommunikatsiooniseadme või volitamata juurdepääsuprogrammi häirimiseks, muutmiseks, hävitamiseks, blokeerimiseks või selle funktsionaalsuse piiramiseks, samuti seerianumbrid nende tootmiseks mõeldud kommertstarkvaratoodetele ja -programmidele, sisselogimisandmed, paroolid ja muud viisid Veebilehe volitamata juurdepääsu ning Interneti tasulistele ressurssidele juurdepääsu saamiseks;
6.2.4. mitte postitama ega muul viisil kasutama Veebilehe intellektuaalomandi seadustega kaitstud Teavet (sealhulgas, kuid mitte ainult, mis mõjutab mis tahes patenti, kaubamärke, autoriõigusi ja/või sellega seotud õigusi), ja muud seadusega kaitstavat Teavet ilma asjakohaste õiguste ja autoriõiguste omaniku loata;
6.2.5. mitte postitama Veebilehele ärilist laadi Teavet, välja arvatud selleks spetsiaalselt Veebilehe Haldaja loal loodud kohtades ja Veebilehe Haldaja määratud teenuste puhul;
6.2.6. mitte postitama Veebilehele linke teistele Interneti-ressurssidele, mille sisu on seaduse ja/ või käesolevate Tingimuste nõuetega vastuolus;
6.2.7. mitte levitama Veebilehel ja/või Veebilehe kaudu rämpsposti, „õnnekirju“, Internetis teenimise süsteeme, „püramiidskeeme“, mitmetasandilist turundust, ettevõtete meile;
6.2.8. mitte registreerima ja mitte teostama teise reaalse isiku nimel Veebilehe toiminguid, mitte esitame kolmandate isikute isikuandmeid, mitte kasutama mis tahes vorme ega meetodeid kolmandate isikute ebaseaduslikuks esindamiseks;
6.2.9. mitte postitama Teavet, mis pole seotud Veebilehel pakutavate teenuste ja/või jaotiste teemade ja eesmärgiga, sealhulgas mitte postitama sõidukite, varuosade ja lisade müügikuulutusi, mis ei ole otseselt seotud müüdava sõiduki, varuosade ja lisade, sealhulgas mis tahes kolmandate isikutega, samuti koomilist, pilkavat, provokatiivset, isiklikku, propaganda tüüpi jne teavet;
6.3. Veebilehe Haldaja annab Kasutajale võimaluse postitada Veebilehele Teavet ja kasutada Veebilehe teenuseid ainult Veebilehe ja rakenduses pakutava funktsionaalsuse raames. Kasutaja nõustub, et Veebilehel muude teenuste või muudel Veebilehtedel postitatud teabe kasutamine on lubatud ainult Veebilehe Haldaja loal.
6.3.1. Veebilehe Haldaja annab Veebilehe Kasutajale sellisena „nagu see on“ ega taga Veebilehe pidevat, kiiret, usaldusväärset ja tõrgeteta toimimist.
6.4. Kasutaja poolt Veebilehele postitatud mis tahes teave kuulub sellele Kasutajale või asjakohasele kolmandale isikule. Teabe Veebilehele postitamisega kinnitab Kasutaja, et tal on selleks kõik vajalikud õigused ja volitused. Teabe postitamisega nõustub Kasutaja, et selline Teave, sealhulgas Kasutaja määratud kontaktandmed, sõiduki andmed, on kättesaadavad piiramatule arvule inimestele üle maailma. Veebilehe Haldaja ei taga, et Teavet saab kasutada ainult Veebilehe funktsionaalsuse kasutamisel, ega vastuta kolmandate isikute tegevuse eest Teabe kopeerimise ja töötlemise eesmärkidel, mis pole Veebilehe kasutamisega seotud.
6.5. Veebilehele Teavet postitades, sealhulgas rakenduse funktsioone kasutades, annab Kasutaja Veebilehe Haldajale automaatselt tasuta, tingimusteta ja pöördumatu ainuõiguse sellist Teavet ajapiiranguta üle maailma kasutada, sealhulgas, kuid mitte ainult, sellise Teabe reprodutseerimise, kopeerimise, valimise, süstematiseerimise, teisendamise, muutmise, redigeerimise, tõlkimise, avaldamise, levitamise (täielikult või osaliselt) õiguse mis tahes seaduslikel viisidel, samuti eelneva õhu ja kaabli kaudu edastamiseks. Samuti kinnitab Kasutaja Veebilehele teavet postitades, et tal on asjakohased õigused ja volitused anda Veebilehe Haldajale ainuõigus ülaltoodud postitatud Teabe kasutamiseks. Sellise kasutamise korral on Veebilehe Haldajal õigus kasutada asjakohast teavet nii sellise teabe autori nimega kui ka autori nime märkimata (autori nimega postitanud Kasutaja nimena näidatakse Teavet, mille Kasutaja Veebilehele registreerumisel või konto seadetes, logides või kasutajanimena märkis. Veebilehe Haldajal on käesolevas lõikes nimetatud õiguste kolmandatele isikutele üleandmise õigus.
6.6. Veebilehe Haldaja ei vastuta Kasutajate Veebilehel postitatud teabe õigsuse ja õiguspärasuse eest. Veebilehe Haldajal on õigus (kuid ei ole kohustust) Kasutaja kuulutuses vigade ja ebatäpsuste ilmnemisel kuulutuse sisu muuta. Tehtud muudatustega mittenõustumisel on Kasutaja kohustatud oma seisukoha selgituse ja põhjendusega viivitamatult Veebilehe Haldaja poole pöörduma.
6.7. Veebilehe Haldaja ei kontrolli ega oma tehnilisi ja faktilisi võimalusi kontrollimaks kogu Kasutaja poolt Veebilehele postitatud Teavet selle vastavuse osas õigusaktide nõuetele ja käesolevate Tingimuste sätetele, kuna selline kontroll muudaks Veebilehe toimimise võimatuks. Veebilehe Haldaja võib seda teha igal ajal oma äranägemisel käesolevate Tingimuste punktides 3.6, 3.7 sätestatud viisil.
6.8. Vaidluse tekkimisel lasub tõendamiskohustus, et Kasutaja postitatud Teave ei kellegi õigusi ei riku, Kasutajal.
6.9. Veebilehe Haldaja võib oma äranägemisel ja põhjenduseta keelduda mis tahes Teabe postitamisest, kustutamisest ja/või redigeerimisest, mida Kasutaja Veebilehele postitada/paigutada kavatseb.
6.10. Kohaldatava seadusega ette nähtud juhtudel suhtub Veebilehe Haldaja Veebilehele Kasutaja poolt postitatud Teabesse, millele Kasutaja on Veebilehe funktsionaalsust kasutades kolmandate isikute juurdepääsu piiranud, kui Kasutaja ärisaladusse. Veebilehe Haldaja kohustub sellist Teavet kolmandatele isikutele mitte edastama (välja arvatud juhul, kui sellist Teavet edastatakse Veebilehe Haldajaga seotud isikute vahel või kehtivate õigusaktidega kehtestatud korras).
6.11. Teatud tüüpi Teabe postitamist (sõidukite müügikuulutused, rehvide ja velgede müügikuulutused) reguleerivad lisaks käesolevatele Tingimustele vastavad jaotised, samuti muud dokumendid, millega Kasutaja asjakohase Teabe postitamisel nõustub.

7. Veebilehe kasutamine
7.1. Kasutaja poolt on Veebilehe kasutamine lubatud ainult vastavalt käesolevate Tingimustele ja ainult vastavalt Veebilehe tehnilistele võimalustele ja liidese pakutavatele viisidele.
7.2. Kasutaja kohustub Veebilehte kasutades:
7.2.1. Veebilehe tavapärast toimimist mitte häirima;
7.2.2. mitte levitama ja/või mitte kasutama arvutiprogramme, roboteid ega muid automaatseid algoritme ja meetodeid, mille eesmärk on ebaseaduslik: teabe ja andmebaasi „pumpamine“ (kogumine), edastamine, kopeerimine, blokeerimine, muutmine, hävitamine, samuti mille eesmärgiks on eirata Veebilehe Haldaja poolt Veebilehe seadetes seatud piiranguid;
7.2.3. mitte kasutama Kasutajate kontaktandmeid ebaseadusliku postitamise, sealhulgas, kuid mitte ainult, ilma adressaadi nõusolekuta teostatud SMS-postituste tegemiseks;
7.2.4. mitte teostama Veebilehe kaudu toiminguid, mille eesmärk on mis tahes põhjustel teistelt Kasutajatelt ja/või kolmandatelt isikutelt raha väljapressimine või selle saamine;
7.2.5. mitte kaasa aitama Veebilehe abil toimingu tegemisele ja/või mitte teostama muid ebaseaduslikke toiminguid, mis on vastuolus seaduse ja/või käesolevate Tingimuste nõuetega.
7.3. Ilma Veebilehe Haldaja kirjaliku loata kohustub Kasutaja mitte kasutama Veebilehele juurdepääsu saamiseks automaatprogramme Veebilehel kuvatava ja/või Andmebaasi Teabe väljavõtmiseks, kogumiseks, töötlemiseks, kopeerimiseks ja/või selle hilisemaks levitamiseks.

7.4. Kasutajad kohustuvad kasutama Teavet ainult isiklikel mitteärilistel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui Veebilehe Haldaja ja/või vastavad autoriõiguste omanikud on andnud vastava muu kasutamise loa.

8. Veebilehe toimimine ja vastutus selle kasutamisel
8.1. Veebilehe Haldaja ei taga, et Veebilehele postitatud Teave on igal ajal kättesaadav või seda ei kustutata ega kaotata. Veebilehe Haldja ei vastuta Veebilehe töös esinevate rikete ja viivituste eest, samuti selliste rikete ja viivituste võimalike tagajärgede eest.
8.2. Veebilehe Haldaja ei vastuta Veebilehe Teabe võimaliku lekitamise eest Andmebaasist mis tahes põhjusel, sealhulgas kui see on toimunud kolmandate isikute loata tegevuse tagajärjel.
8.3. Veebilehe Haldaja ei vastuta viiruste esinemise eest Veebilehel, samuti võimalike tagajärgede eest, mis tekivad Kasutaja arvuti viiruste või muude pahatahtlike programmidega nakatumisel. Veebilehe Haldaja annab Veebilehe Kasutajale ilma täiendavate tagatisteta „sellisena nagu see on“.
8.4. Veebilehe Haldaja ei vastuta, ei hüvita ega vastuta mis tahes kahjude eest, sealhulgas saamata jäänud tulu, moraalse ja muu kahju eest, mis on Kasutajale või kolmandatele isikutele Veebilehe kasutamise tõttu seoses Veebilehe toimimisega põhjustatud, sealhulgas kahjude eest, mis on seotud Veebilehele postitatud Teabe põhiste mis tahes otsuste ja toimingutega.
8.5. Link mis tahes Veebilehel, tootele, teenusele või mis tahes Teabele, mille Kasutaja on Veebilehel postitanud, ei ole Veebilehe Haldaja poolseks nende toodete (teenuste, teabe) heakskiiduks ega soovituseks.
8.6. Kasutaja kompenseerib iseseisvalt mis tahes Kasutajatele, kolmandatele isikutele või Veebilehe Haldajale põhjustatud mis tahes kahju (sealhulgas saamata jäänud tulu, moraalse ja muu kahju), mis tulenevad käesolevate Tingimuste Kasutaja poolsest rikkumisest, sealhulgas Veebilehe teabe postitamise tagajärjel, samuti muude Saidi kasutamisega seotud toimingute tulemusena. Kasutaja hüvitab sõltumatult kõik kasutajad, kolmandad isikud või saidi administratsioon mis tahes kahju (sealhulgas saamata jäänud kasum, moraalne ja muu kahju), mis tulenevad käesolevate Tingimuste Kasutaja poolsest rikkumisest, sealhulgas mis on tekkinud Veebilehele Teabe postitamise tagajärjel, samuti muude Veebilehe kasutamisega seotud toimingute tulemusena. Kasutaja kompenseerimata sõltumatult kõik kasutajad, kolmandad isikud või saidi halduse mis tahes kahju (sealhulgas saamata jäänud kasum, moraalne ja muu kahju), mis tulenevad lepingu rikkumisest kasutajale, sealhulgas teabe edastamise postituse eesmärgile, samuti muudele saidi kasutamisega seotud toimingutele.
8.7. Kasutaja kohustub omal kulul ja oma jõududega lahendama kõik vaidlused ning kõik kolmandate isikute nõuded ja pretensioonid, kõik volitatud riigiasutuste juhised ja nõuded, mis on nii Kasutajale kui ka Veebilehe Haldajale seoses Kasutaja käesolevate Tingimuste rikkumisega esitatud, samuti seoses Kasutaja poolse muude ebaseaduslikke toimingutega Veebilehe kasutamisel ning hüvitama kõik Veebilehe Haldaja poolt selliste nõuetega seotud tekkinud kulud.
8.8. Veebilehe Haldaja ei vastuta Kasutajate ja/või Kasutaja ja mis tahes kolmandate isikute vaheliste Veebilehtede kasutamisega seotud lepingute eest, sealhulgas kolmandate isikute teenuste eest, mida Kasutaja Veebilehe Haldaja pakutavate teenuste eest tasumiseks kasutab (mobiilsideoperaatorite teenused, elektrooniliste maksesüsteemide teenused jne).
8.9. Sõiduki müügikuulutusi sisaldavatele veebilehtedele võib postitada täiendavat teavet Veebilehe partnerite pakutavate sõidukite, sealhulgas teavet sõiduki mis tahes piirangute olemasolu, sõiduki otsingu kohta, sõiduki omaduste vastavuse kohta müügikuulutuses toodud kirjeldusele, avarii Teabe kättesaadavuse, omanike ajaloo jne kohta. Esitatud Teave on ainult viide ja ei pruugi tegelikkusele vastata. Veebilehe Haldaja ei vastuta mis tahes kahjude, kulude ega kaotuste eest, mis on sellise Teabe põhjal teostatavate toimingutega seotud.
8.10. Sõiduki müügikuulutusi sisaldavad veebilehed võivad sisaldada lisateavet sõiduki olemasolu või selle autopoodides puudumise kohta. Esitatud Teave on viide ja ei pruugi tegelikkusele vastata ja (või) võib autosalongi pöördumisel oma tegeliku asjakohasuse kaotada. Veebilehe Haldaja ei vastuta mis tahes kahjude, kulude, kaotuste ega kahjustuste eest, mis on sellise Teabe põhjal tehtavate toimingutega seotud.
8.11. Veebilehel võib Kasutajal olla juurdepääs teiste Veebilehe Kasutajatega sõnumite saatmise ja vahetamise funktsioonidele või Veebilehe tugiteenusele.
8.12. Kasutajal on Veebilehel juurdepääs Haldaja partnerite krediidi ja/või muudele krediidiasutuste taotluste (edaspidi - Taotlus) edastamisfunktsioonidele.
Funktsioon annab Kasutajale krediidiasutustele Taotluste vormistamise ja edastamise võimaluse, et krediidiasutused saaksid nende võrdlemisel laenupakkumise koostada, samuti jälgida Veebilehel krediidiasutuste poolset Taotluse läbivaatamise staatust ja saada Taotluse täitmise ja edastamise tagasisidet.
Täpne Teave sõlmitud krediidi (laenu) lepingu tingimuste kohta, sealhulgas krediidi (laenu) andmist, kasutamist ja tagastamist tuleb täpsustada krediidiasutustelt. Kasutajale funktsiooni osana antav Teave on üksnes viitamiseks, mida krediidiasutused krediidiasutuste laenupakkumistega võrdlemise eesmärgil esitavad.
Teavet laenu saamise tingimuste ja ka laenuteenuste kohta pakuvad krediidiasutused, kes on Veebilehe Haldaja partnerid. Veebilehe Haldaja ei vastuta krediidiasutuste esitatud teabe usaldusväärsuse, täpsuse ja asjakohasuse eest.
Veebilehe Haldaja ei anna garantiisid seoses funktsiooni abil saadetud krediidiasutuste taotluse heakskiitmisega ega vastuta neile edastatud isikuandmete töötlemise ega nende pakutavate teenuste kvaliteedi eest. Veebilehe Haldaja ei paku funktsiooni raames Kasutajatele nõustamisteenuseid, mis on seotud laenulepingute sõlmimisega Veebilehe Haldaja partneriteks olevate krediidiasutustega ega paku Kasutajatele krediiti.
Veebilehe Haldaja ei ole krediidiasutuse korraldaja, advokaat, komisjoni esindaja ja/või esindaja ega võta mis tahes vastutust kohustuste eest, mis tulenevad krediidiasutuste ja Kasutajate vahel sõlmitud tehingutest.


9. Muud sätted
9.1. Kasutaja ja Veebilehe Haldaja kõik omavahelised vaidlused ja erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul kui vaidlusi ja erimeelsusi pole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse need Veebilehe Haldaja asukohajärgses kohtus.
9.2. Kasutaja ja Veebilehe Haldaja vahel käesolevate Tingimuste alusel tekkivatele suhetele ei kohaldata nende tasuta kasutamise tõttu tarbijakaitse õigusi.
9.3. Tingimused ei tähenda Kasutaja ja Veebilehe Haldja vahelisi agendi suhteid, partnerlussuhteid, ühistegevuslikke suhteid, isiklikke töösuhteid ega muid Tingimustes sõnaselgelt sätestamata suhteid.
9.4. Juhul kui ühel või teisel põhjusel leitakse, et üks või mitu käesolevate Tingimuste sätet on kehtetud või neid pole võimalik täita või ei oma need õiguslikku jõudu, ei mõjuta see ülejäänud Tingimuste sätete kehtivust ega kohaldatavust.
9.5. Veebilehe Haldaja tegevusetus juhul, kui Kasutaja või muud Kasutajad Tingimuste sätteid rikuvad, ei võta Veebilehe Haldajalt õigust hiljem oma huvide kaitseks asjakohaseid toiminguid teostada ega tähenda, et Veebilehe Haldaja oma õigustest järgnevate sarnaste rikkumiste korral keeldub.
9.6. Veebilehe Haldajal on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta. Tingimuste uus versioon jõustub hetkest, kui see on Internetis käesolevas punktis nimetatud aadressil avaldatud, kui Tingimuste uus versioon ei sätesta teisiti. Tingimuste praegune versioon asub alati aadressil http://autogo.ee/terms_of_service. Kui Veebilehe Haldaja on teinud Tingimustesse muudatusi, millega Kasutaja ei nõustu, on viimane kohustatud Veebilehe kasutamise lõpetama.
9.7. Veebilehe Haldajal on õigus teostada Veebilehe kvaliteedi ja funktsionaalsuse arendamiseks perioodiliselt katsetusi, mille jooksul saab kuvada kuulutusi käesolevatest Tingimustest erinevatel tingimustel, samuti muid dokumente, mis reguleerivad kuulutuste kuvamise tingimusi. Selliste katsetuste teave on Kasutajatele kättesaadav klienditoega kontakteerumisel, saates küsimuse meilile [info@autogo.ee](mailto:info@autogo.ee), märkides ära kontaktivõtmise põhjuse.
9.8. Veebilehe kvaliteedi ja funktsionaalsuse arengu parandamiseks on Klientidel õigus AF Group OÜ äranägemisel kasutada Veebilehte seoses kuulutuste postitamisega XML-failide (nn kanalite) loomiseks ja muutmiseks, ja sellise postitamisega seotud teenuste tellimisega muudel veebilehtedel (samuti mobiilirakendused), mis pakuvad võimalust postitada ja otsida nende sõidukite ja/või varuosade müügikuulutusi, samuti tutvuda selliste postituste statistikaga.
XML-failide vormistamine toimub vastavalt vastava Veebilehe kuulutuste postitamise reeglitele, millele genereeritakse XML-fail.
Selle funktsiooni kasutamisel volitab Klient Veebilehe Haldajat hankima statistikat, mis on seotud Kliendi kuulutuste postitamisega asjakohasele veebilehele, sealhulgas sellise statistika saamiseks Veebilehe Haldaja kaasatud kolmandatelt isikutelt. Selle funktsiooni rakendamiseks on Veebilehe Haldajal õigus kolmandaid isikuid kaasata.10. Sõidukite, varuosade ja lisade müügikuulutuste avaldamise üldeeskirjad
10.1. Keelatud on ühesuguste reklaamide postitamine (sh: sama sõiduki müügikuulutuste postitamine erinevatelt Kontodelt) või reklaamide dubleerimine erinevates jaotistes või markide juures, samuti kuulutuste postitamine (avaldamiskuupäeva muutmiseks), mis on ühesugused või mis sarnanevad varem eemaldatud postituses esitatud enamikele parameetritele.
10.2. Postitatud kuulutusi võidakse modereerida – Veebilehe Haldaja kontrollib kuulutuste sisu õigsust ja käesolevatele Kasutustingimustele vastavust.
10.3. Kuulutuse postitamisel tuleb järgida järgmisi reegleid:
10.3.1. esitada Teavet hoolikalt ja järjekindlalt reklaami vormis;
10.3.2 kuulutus peab sisaldama kõige üksikasjalikumat teavet pakutava (ühe) sõiduki, varuosade või lisade (edaspidi – „Toode“) kohta. Teave peab olema ajakohane ja tõene;
10.3.3. Toodet esitlevad kujutised (fotod, videod) peavad vastama kuulutuse sisule. Pilt peaks müügiks pakutavat Toodet näitama ainult vastavalt kuulutuse postitamise ajal olevale seisukorrale.
10.4. Kuulutuse postitamisel on keelatud:
10.4.1. näidata alahinnatud või ebaolulist hinda, näiteks käibemaksuta hinda, krediidiga ostmisel esmase makse summat, allahindluse, kampaania ja eripakkumise hinda jne, juhul kui selline hind ei ole lõplik müügihind;
10.4.2. kasutada teiste inimeste pilte (näiteks tootjate ametlikelt veebilehtede fotosid) ning ka teiste Kasutajate poolt Veebilehel varem avaldatud pilte.
10.5. Kuulutuse postitamisel on keelatud:
10.5.1. näidata alahinnatud või ebaolulist hinda, näiteks käibemaksuta hinda, krediidiga ostmisel esmase makse summat, allahindluste, kampaaniate ja eripakkumiste jne hindu, juhul kui selline hind ei ole lõplik müügihind;
10.5.2. kasutada teiste inimeste pilte (näiteks fotosid tootjate ametlikelt veebilehtedelt) ning ka teiste kasutajate poolt Veebilehel varem avaldatud pilte;
10.5.3. esitada vale või mittetöötav kontakttelefoninumber;
10.5.4. postitada Toodete müügikuulutusi, mille osas on müük kolmandatele isikutega juba teostatud ja on tehtud ettemaks või edastatud tagatisraha;
10.5.5. postitada Tooteid markide alla/jaotistesse, mis ei vasta müüdava Toote kaubamärgile/jaotisele;
10.5.6. postitada kuulutusi, mille sisu on suunatud muu eesmärgi saavutamisele kui kuulutuses deklareeritud Toodete müük, sealhulgas kuulutused, mis sisaldavad Kasutaja või kolmandate isikute otsest või varjatud Toodete/teenuste reklaami, või Teavet, mis diskrediteerib kolmandate isikute jne Tooteid/teenuseid;
10.5.7. edastada mis tahes veebilehtede või e-posti aadresside linke.

11. Sõidukite müügikuulutuste avaldamise reeglid
11.2. Kuulutuse postitamisel on keelatud:
11.2.1. müüa sõidukeid ilma dokumentideta või dokumente ilma sõidukiteta;
11.2.2. postitada sõidukite müügikuulutusi ilma nende ostjale omandiõiguse ülemineku teostamise plaanita;
11.2.3. postitada sõidukite müügikuulutusi, mida soovitakse osta või mille suhtes on kehtestatud mis tahes piirangud, sealhulgas registreerimistoimingute piirangud;
11.3.4. tuleb esitada sõiduki kahjustuste kirjeldus;
11.3.5. tuleb esitada on fotosid, mis näitavad olemasolevat kahju kõige üksikasjalikumalt.
11.4. Kasutajate konfidentsiaalsuse ja ohutuse tagamiseks on Veebilehe Haldajal õigus Kasutajate postitatud kuulutuste Teavet varjata (sealhulgas sõiduki riiklik registreerimisnumber).
11.5. Veebilehele Klientide sõidukite müügikuulutuste postitamisel (redigeerimisel) pakutakse lisafunktsionaalsust, mis on saadaval Kliendi Isiklikul kontol.
© 2024 autoGo.ee - kasutatud autode ost ja müük
Privaatsuspoliitika Kasutustingimused