Privaatsuspoliitika


Te külastasite meie veebilehte ja meil on hea meel tervitada teid rubriigis, kus teavitame teid teie isikuandmete töötlemisest ja teie andmekaitseõigustest ettevõtte AF Group OÜ (reg-kood 12615600) veebilehe autogo.ee kasutamise kontekstis.
Suhtume teie isikuandmete kaitsmisse ja nende töötlemise konfidentsiaalsusse äärmise tõsidusega. Teie isikuandmete töötlemine toimub eranditult andmekaitseseadusega määratud õigusnormide piires.

1. Üldsätted
See isikuandmete töötlemise poliitika on koostatud kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega ning määrab kindlaks ettevõtte AF Group OÜ poolt kohaldatava isikuandmete töötlemise korra ja isikuandmete turvalisuse tagamise abinõud.
1.1. Operaator seab isikuandmete töötlemise käigus kõige olulisemaks eesmärgiks ja tingimuseks kasutajate inim- ja kodanikuõiguste ning -vabaduste järgimise, sh eraelu puutumatuse ning isiku- ja peresaladuste kaitse.
1.2. Seda operaatori isikuandmete töötlemise poliitikat (edaspidi – poliitika) rakendatakse kogu teabele, mida operaator võib veebilehe autogo.ee külastajate kohta saada.

2. Poliitikas kasutatavad põhimõisted
2.1. Isikuandmete automatiseeritud töötlemine – isikuadmete töötlemine arvutitehnika abil;
2.2. Isikuandmete blokeerimine – isikuandmete töötlemise ajutine katkestamine (v.a juhtudel, kui töötlemine on vajalik isikuandmete täpsustamiseks);
2.3. Veebileht – graafiliste ja teabematerjalide, aga ka arvutiprogrammide ja andmebaaside kogum, mis tagavad andmete kättesaadavuse internetis võrguaadressil autogo.ee;
2.4. Isikuandmete teabesüsteem – andmebaasides sisalduvate isikuandmete kogum, mis tagab andmete töötlemise infotehnoloogia ja tehniliste vahendite abil;
2.5. Isikuandmete anonüümistamine – toimingud, mille tulemusel ei ole täiendava teabe kasutamiseta võimalik kindlaks teha isikuandmete kuuluvust konkreetsele kasutajale või muule isikuandmete subjektile;
2.6. Isikuandmete töötlemine – mis tahes toiming või toimingute kogum, mis viiakse isikuandmetega läbi kas automatiseerimisvahendite abil või neid kasutamata, sh isikuandmete kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, hoiustamine, täpsustamine (värskendamine, muutmine), eemaldamine, kasutamine, edastamine (levitamine, pakkumine, juurdepääs), anonüümistamine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine;
2.7. Operaator – riigiasutus, omavalitsusasutus, juriidiline isik või eraisik, kes korraldab ja/või töötleb isikuandmeid ning määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid, töödeldavate isikuandmete koosseisu ja isikuandmetega tehtud toimingud;
2.8. Isikuandmed – igasugune teave, mis on kas otseselt või kaudselt seotud konkreetse või kasutaja määratud veebilehega autogo.ee;
2.9. Kasutaja – iga veebilehe autogo.ee kasutaja;
2.10. Isikuandmete edastamine – toimingud, mille eesmärk on isikuandmete avaldamine kindlale isikule või kindlale isikute ringile;
2.11. Isikuandmete levitamine – mis tahes toimingud, mille eesmärk on isikuandmete avaldamine määramata isikute ringile (isikuandmete edastamine) või nende tutvumiseks andmine piiramata isikute ringile, sealhulgas isikuandmete avaldamine meedias, postitamine info- ja telekommunikatsioonivõrkudes või isikuandmetele juurdepääsu võimaldamine mõnel muul viisil;
2.12. Isikuandmete piiriülene edastamine – isikuandmete edastamine välisriiki selle riigi ametiasutusele või füüsilisele või juriidilisele isikule;
2.13. Isikuandmete hävitamine – kõik toimingud, mille tulemusena isikuandmed hävivad pöördumatult, kuna isikuandmete teabesüsteemis on isikuandmete sisu taastamine võimatu ja/või mille käigus isikuandmete füüsilised kandjad hävitatakse.

3. Operaator töödeldab ning salvestab kasutaja järgmisi isikuandmeid
3.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.2. Telefoninumber;
3.3. E-posti aadress;
3.4. Veebileht kogub ja töötleb internetistatistika teenuste (Google Analytics jt) abil ka külastajate anonüümseid andmeid (sh küpsised);
3.5. Ülalloetletud andmed on edaspidi Poliitika tekstis ühendatud ühtseks mõisteks Isikuandmed.

4. Isikuandmete töötlemise ja salvestamise eesmärgid
4.1. Kasutaja isikuandmete töötlemise eesmärk on tsiviilõiguslike lepingute sõlmimine, täitmine ja lõpetamine, kasutajale juurdepääsu võimaldamine veebisaidil autogo.ee pakutavatele teenustele, teabele ja/või materjalidele ning tellimuse üksikasjade täpsustamine.
4.2. Samuti on operaatoril õigus saata kasutajale teateid uute toodete ja teenuste, eripakkumiste ja erinevate sündmuste kohta. Kasutaja võib alati keelduda teavitusteadete saamisest, saates operaatori e-posti aadressil privacy@autogo.ee kirja märkega «Ma ei soovi edaspidi uute toodete, teenuste ja eripakkumiste kohta teateid saada».
4.3. Internetistatistika teenuste abil kogutud anonüümseid kasutajaandmeid kasutatakse teabe kogumiseks kasutajate tegevuste kohta veebilehel ning veebilehe ja selle sisu kvaliteedi parandamiseks.
4.4. Autogo kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:
kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;
õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;
4.5. Selleks, et kindlustada Autogo teenuste täielik kvaliteet, kasutab Autogo oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi Autogo kõik vajalikud funktsioonid töötada.

5. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
5.1. Operaator töötleb kasutaja isikuandmeid ainult juhul, kui kasutaja need ise veebilehel autogo.ee asuvate spetsiaalsete vormide kaudu täidab ja/või saadab. Vastavate vormide täitmise ja/või operaatorile oma isikuandmete saatmisega väljendab kasutaja nõustumist selle poliitikaga.
5.2. Operaator töötleb kasutaja anonüümset teavet juhul, kui see on kasutaja brauseri seadetes lubatud (sh küpsiste salvestamine ja JavaScripti kasutamine).
5.3. Autogo kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:
kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;
5.4. Autogo kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil. Isikuandmeid säilitatakse 5 kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.

6. Isikuandmete kogumise, säilitamise, edastamise ja muud tüüpi töötlemise kord
Operaatori töödeldavate isikuandmete turvalisus tagatakse õiguslike, korralduslike ja tehniliste abinõude rakendamisega, mis on vajalikud isikuandmete kaitse valdkonnas kehtivate õigusaktide nõuete täielikuks täitmiseks.
6.1. Operaator tagab isikuandmete turvalisuse ja võtab tarvitusele kõik võimalikud abinõud välistamaks volitamata isikute juurdepääs isikuandmetele.
6.2. Kasutaja isikuandmeid ei edastata kunagi ega mingil juhul kolmandatele isikutele, välja arvatud kehtivate õigusaktide täitmisega seotud juhtudel.
6.3. Kui kasutaja avastab isikuandmetes ebatäpsusi, saab ta andmed ise uuendada, saates operaatori e-posti aadressil privacy@autogo.ee kirja märkega «Uuendan isikuandmeid».
6.4. Isikuandmete töötlemise periood ei ole piiratud. Kasutaja saab igal ajal oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, saates operaatori e-posti aadressil privacy@autogo.ee kirja märkega «Tühistan nõusoleku minu isikuandmete töötlemiseks».

7. Isikuandmete piiriülene edastamine
7.1. Enne isikuandmete piiriülese edastamise alustamist on operaator kohustatud veenduma, et välisriik, kuhu ta isikuandmeid edastab, tagab isikuandmete subjektide õiguste usaldusväärse kaitse.
7.2. Isikuandmete piiriülene edastamine välisriikidesse, kui need ei vasta ülaltoodud nõuetele, on lubatud ainult juhul, kui isikuandmete subjekt on andnud kirjaliku nõusoleku oma isikuandmete piiriüleseks edastamiseks ja/või lepingu täitmiseks, mille üks osapool ta on.

8. Lõppsätted
8.1. Kasutaja saab vajaliku teabe tema isikuandmete töötlemise kohta, pöördudes operaatori poole e-posti aadressil privacy@autogo.ee.
8.2. See dokument kajastab kõiki operaator poolt isikuandmete töötlemise poliitikasse tehtavaid muudatusi. Poliitika kehtib seni, kui see asendatakse uue versiooniga.
8.3. Poliitika kehtiv versioon on internetis vabalt saadaval aadressil autogo.ee/privacy/.

Lehe toimimiseks vajalikud küpsised

Nimi Kirjeldus Kehtivus
autogo_session Kasutatakse autentimise seansi loomiseks 1 aasta
XSRF-TOKEN Kasutatakse turvalisuse tõstmiseks 1 aasta
cc Kasutatakse jälgimiseks, milliste küpsistega on nõustutud 20 aastat

Analüütilised küpsised

Nimi Kirjeldus Kehtivus
_ga Kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks 2 aastat
_ga_H9ZZP04GJ6 Kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks 2 aastat
_gid Kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks 1 päev
_fbp Kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks 3 kuud

Reklaamküpsised

Nimi Kirjeldus Kehtivus
__gads Reklaamküpsised 13 kuud
© 2024 autoGo.ee - kasutatud autode ost ja müük
Privaatsuspoliitika Kasutustingimused